Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις δύο (2) ομάδες], είτε μόνο για την μία ομάδα εκ των υπό προμήθεια ειδών, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ » , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.      

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (199.740,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (247.677,60 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 66221) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  23η του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :   ΨΓ29ΩΨ9-3ΩΩ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:    Ψ9ΣΧΩΨ9-Γ4Π


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (σύμμεικτων) και ανακύκλωσης 302 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 141 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 54 KB 

Επιστροφή