Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Διαγωνισμό για την Προμήθεια στοιχείων αστικού εξοπλισμού

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στην κάθε ομάδα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  στοιχείων αστικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού για την ΟΜΑΔΑ Α 37.107,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.182,00 ), για την ΟΜΑΔΑ Β 2.876,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 556,80 €) και Σύνολο Προϋπολογισμού 39.983,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.738,80 €) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13 /2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και τις δύο ομάδες της Μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7531ΩΨ9-ΕΟΛ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 18PROC003216926

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 63ΞΙΩΨ9-59Γ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα B: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό:Προμήθεια στοιχείων αστικού εξοπλισμού 216 KB 
Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 158 KB 

Επιστροφή