Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

 

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24 /2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

                 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (58.673,50 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (72.755,14 €).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 24η του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών),, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

 

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΘΓΗΩΨ9-ΛΞ9

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΡΓΘΩΨ9-Γ5Λ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 36 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 58 KB 
Διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 630 KB 

Επιστροφή