Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Κατασκευή / Επισκευή τάφων  
Αποκατάσταση φθορών σε τάφους
Για τις τυχόν φθορές των τάφων που προκαλούνται αποδεδειγμένα από τους επισκέπτες την ευθύνη αποκατάστασης έχει ο Δήμος. Η αποκατάσταση γίνεται από συνεργείο του Δήμου που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιερχόμενα στο Δήμο υλικά ή ανατίθεται σε εργολάβο μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση της Δημοτικής αρχής. Τάφοι που έχουν υποστεί φθορές από διαφορετικές αιτίες καθώς και όταν υπάρχουν λόγοι υγιεινής, επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους, εντός 3 μηνών μετά από γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας Νεκροταφείου. Αν παρέλθει η προθεσμία οι εργασίες εκτελούνται από το Δήμο για λογαριασμό των υπόχρεων και ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει τα δαπανηθέντα.

Κατασκευή ή επισκευή τάφων τριετίας
Για την κατασκευή ή επισκευή τάφου τριετίας απαιτείται:
Κόστος: α) Ετήσιο εργολαβικό τέλος 170ευρώ β) δικαίωμα έργου τάφων τριετίας 70 ευρώ.
Στα προαναφερόμενα ποσά πρέπει να προστεθεί το ποσό των 35 ευρώ για την άδεια εισόδου του εργολάβου. Ποσό που εισπράττεται μαζί με το δικαίωμα εκταφιασμού.  

(Έντυπο Αίτησης)

Κατασκευή ή επισκευή οικογενειακών τάφων
Για την κατασκευή ή επισκευή οικογενειακού τάφου απαιτείται:
  • Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου-Τεχνική υπηρεσία υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο- αίτηση το οποίο μπορείτε να βρείτε στο  Δημοτικό Κατάστημα.
  • Σχέδιο στο οποίο να αποτυπώνεται η κάθε ενέργεια που απαιτείται να γίνει.
  • Προϋπολογισμός των εργασιών.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου
Σε συνέχεια της αίτησης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ελέγχει και εγκρίνει τις εργασίες και τον προϋπολογισμό του έργου.
Κόστος: τα δικαιώματα για έργα σε οικογενειακούς τάφους είναι:

  1. Α΄ θέση 50% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
  2. Β΄ θέση 30% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
  3. Γ΄ θέση 20% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.

 
Η άδεια εκδίδεται από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες.
(Έντυπο Αίτησης)

Άδεια για Δενδροφύτευση
Για άδεια δενδροφύτευσης απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Νεκροταφείου.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης: Συνάντηση του αιτούντα με το Γεωπόνο του Δήμου στο Νεκροταφείο για να υποδείξει το ακριβές σημείο της φύτευσης. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την υπηρεσία για την ημέρα και ώρα του ραντεβού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί η άδεια είναι η έγκριση από το Γεωπόνο του Δήμου. Η άδεια εκδίδεται από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες.
(Απλή Αίτηση)

 

 

 
Επιστροφή