Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Οικογενειακοί Τάφοι  
Στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Αμαρουσίου δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου, παρά μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους;
Στους μέχρι σήμερα οικογενειακούς τάφους δικαίωμα ταφής έχουν:
 • Το άτομο στο οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος).
 • Ο/η σύζυγος του αρχικού δικαιούχου.
 • Οι σε ευθεία γραμμή ανιόντες (γονείς) και οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες (τέκνα) του δικαιούχου, καθώς και οι ανιόντες (γονείς) του /της συζύγου.
 • Τα νόμιμα θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα δικαστικώς εκτός γάμου τέκνα του και οι κατιόντες (τέκνα) των τέκνων.
 • Οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που δεν έχουν δική τους οικογένεια, μετά από γραπτή συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή αν δεν υπάρχει αυτός μετά από γραπτή συγκατάθεση του/της συζύγου ή των κατιόντων(τέκνα) αυτού.
 • Οι παραχωρούμενοι τάφοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση οστών και για την ταφή προσώπων που συνδέονται με οποιοδήποτε βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας με τον αρχικό δικαιούχο και αν αυτός δεν υπάρχει, με τον/την σύζυγο ή τους κατιόντες (τέκνα), κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης.


Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο;
Δεν έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο οι διαζευγμένοι σύζυγοι και αυτοί που παντρεύτηκαν μετά την λύση του προηγούμενου γάμου, λόγω θανάτου του / της συζύγου.

Πότε ο οικογενειακός τάφος περιέρχεται στο Δήμο;
Οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο μετά από παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή, όταν:

 • Οι δικαιούχοι παραιτηθούν της περαιτέρω χρήσης.
 • Εκλείψουν οι δικαιούχοι χρήσης.
 • Δεν καταβάλλονται τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους.
 • Χρησιμοποιούνται χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα.

Πως μπορούν οι δικαιούχοι να παραιτηθούν από τη χρήση του οικογενειακού τάφου;
Για παραίτηση χρήσης απαιτείται:

 • Υποβολή αίτησης προς το τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου,
  υπογεγραμμένη από όλους του δικαιούχους.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Στη συνέχεια το Τμήμα Εσόδων βεβαιώνει του ς χρηματικούς καταλόγους έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και ενημερώνει επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση που υπάρχει παλαιότερη οφειλή πρέπει να τακτοποιείται άμεσα. Όλα τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
(Απλή Αίτηση)

Δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο για καθαριότητα, ύδρευση και συντήρηση
Για δαπάνες καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης τα δικαιώματα καθορίζονται:

1. Α΄ Θέση 60 ευρώ ετησίως.
2. Β΄ Θέση 50 ευρώ ετησίως.
3. Γ΄ Θέση 35 ευρώ ετησίως.

Όλα τα δικαιώματα πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.


   
 

 

 
Επιστροφή