Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Φάκελος για εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτου [Ν. 1512/85]  


Η αίτηση γίνεται στο  Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου και πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου
  • Υπάρχοντα εγκεκριμένα στατικά «Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ» (ειδικό έντυπο του Ν. 1337/83) 
  • Φωτογραφίες του αυθαιρέτου
  • Τεχνική περιγραφή
  • Υπάρχουσα εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη
  • Τοπογραφικό 
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Παλιές άδειες
 
Στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος ελεγχθεί και είναι πλήρης, αποστέλλεται εισήγηση της υπηρεσίας στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης εάν πρόκειται για κτίριο ευρισκόμενο εντός νομίμου περιγράμματος αλλιώς διαβιβάζεται στην Νομαρχιακή Πολεοδομία για έκδοση απόφασης Νομάρχη.
Επιστροφή