Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου  


Ο ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας. Η ένσταση θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο.
Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται με στοιχεία που να αποδεικνύουν την ορθότητα των ισχυρισμών όπως:

  • Οικοδομική άδεια
  • Δήλωση Α.Ν.410/68
  • Τίτλο Ν.720/77
  • Δήλωση Ν.1337/83
  • Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση του αρθ.9 παρ.8 Ν.1512/85 κλπ.
 

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία. Η υπηρεσία επιβάλλει τα πρόστιμα.

Αίτηση για μείωση προστίμου αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ. 23 του Ν. 2300/95 αντί ένστασης επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου, στην ίδια προθεσμία, των τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση - δήλωση  ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η Υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων, ώστε να τύχει μείωσης αυτών κατά 30%.

Επιστροφή