Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου  


Ο ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας. Η ένσταση θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο.
Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται με στοιχεία που να αποδεικνύουν την ορθότητα των ισχυρισμών όπως:

  • Οικοδομική άδεια
  • Δήλωση Α.Ν.410/68
  • Τίτλο Ν.720/77
  • Δήλωση Ν.1337/83
  • Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση του αρθ.9 παρ.8 Ν.1512/85 κλπ.
 

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία. Η υπηρεσία επιβάλλει τα πρόστιμα.

Αίτηση για μείωση προστίμου αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ. 23 του Ν. 2300/95 αντί ένστασης επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου, στην ίδια προθεσμία, των τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση - δήλωση  ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η Υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων, ώστε να τύχει μείωσης αυτών κατά 30%.

Επιστροφή