Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας  

Μόνιμη σύνδεση ακινήτου με τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για μόνιμη σύνδεση του ακινήτου με τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις επιβλεπόντων Μηχανικών, όσον αφορά την αποπεράτωση των εργασιών.
  • Τεχνική έκθεση του γενικού επιβλέποντα Μηχανικού.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ότι έχουν λάβει γνώση στα αναφερόμενα της τεχνικής έκθεσης (εάν πρόκειται για εταιρεία, την υπεύθυνη δήλωση θα κάνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας).
  • Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού (σε έντυπο του Σωματείου Υδραυλικών).
  • Θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι επιβλέψεις των επιβλεπόντων Μηχανικών.
  • ʼδειες που εκδόθηκαν μετά τον Απρίλιο του 2004 απαιτείται κατα την θεώρηση της αδείας για ηλεκτροδότηση, να προσκομισθεί βεβαίωση κατασκευής από την ΕΠΑ Α.Ε (Εταιρεία παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενα επικυρωμένα αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας είναι να έχει αποπερατωθεί η οικοδομή, πλην εργασιών που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με τον επιβλέποντα Μηχανικό του.
Επιστροφή