Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αλλοδαπού  


Tι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν προκειμένω στο Δήμο Αμαρουσίου) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 αρ.31 παρ.2).

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83:

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους. *
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή). *
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) *
 5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία πρέπει τα ονόματα των μελλονύμφων να αναφέρονται στα ελληνικά και να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας το Μαρούσι. Προσκομίζεται σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα
 6. Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 7.  Για τους πολιτικούς πρόσφυγες: 
  α) Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59). 
  β) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας στο Μαρούσι). 
  γ) Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος)
 8. Παράβολο δημοσίου των 15 €.
 9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στο Μαρούσι. *

  * (Ίσχυς από την έκδοση εξαμήνου)

Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφα τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (APOSTILLE Ν.1497/84) στο πρωτότυπο.
Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της Χώρας τους ή από προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Αθήνα ).

Διευκρινιστικά Στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6)μήνες.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τα διαβατήρια και τις άδειες παραμονής και των δύο μελλονύμφων.
 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας, και στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής του και έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος απαιτείται να είναι νόμιμος κάτοικος και να προσέλθει με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, εάν είναι αλλοδαπός.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα, (άρθρο 1505 του Α.Κ.).
Επιστροφή