Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
ΠΕΠ Αττικής - ΚΠΣ

Στρατηγικοί Στόχοι
Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια Αττικής είναι η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας με παράλληλη εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής στους παρακάτω βασικούς στόχους:
 
Διεύρυνση του Διεθνούς Ρόλου της Πρωτεύουσας.
Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.
Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αναβάθμιση υποδομών και αειφόρος διαχείριση των πόρων στις δυτικές περιοχές, στις υποβαθμισμένες περιοχές και τις λοιπές περιμετρικές ζώνες
Αποκατάσταση των επιπτώσεων από τον σεισμό στην Αττική την 7-9-99.
 
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 32 Μέτρα.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Κατασκευή 2,36 Km οδικού δακτυλίου της Αθήνας
Δημιουργία 1 νέου ΧΥΤΑ
Κατάρτιση 7.226 ατόμων
10 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
Βελτίωση και συμπλήρωση 20 Km εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ενίσχυση 430 μεταποιητικών και τουριστικών ΜΜΕ μέσω του Καν. 70