Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Στρατηγικοί Στόχοι

Κυρίαρχος στόχος του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” 2000-2006 ήταν η προώθηση της απασχόλησης και η άμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της ανεργίας, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας με παράλληλη μείωση της ανεργίας ορισμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού, οι οποίες συντελούν κατά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανεργίας της Χώρας. Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετούν οι γενικοί (στρατηγικοί) στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στα εξής:

 

Πρόληψη της ανεργίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
Βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους 6 Άξονες Προτεραιότητας και στα 19 Μέτρα του Προγράμματος.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
 
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Λειτουργία 119 δομών απασχόλησης (80 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση και 39 Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης) που θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στο σύνολο των αναζητούντων εργασία.
Προσφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (100%) μίας ευκαιρίας για κατάρτιση ή για απασχόληση μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (από το δίκτυο των ΚΠΑ/ ΔΥΑ) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων διαμορφώνεται σε 85% για το 2006.
Προώθηση ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση στο 8-10% των εγγεγραμμένων ανέργων
Εξυπηρέτηση 40.000 ατόμων ευπαθών ομάδων από ειδικές δομές (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ΚΕΣΥΥ)
Παροχή κατάρτισης ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 32.000 ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το τέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 33.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ
Δημιουργία 45.000 νέων επιχειρήσεων
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 38.000 αυτοαπασχολουμένων
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 135.000 δημόσιων υπαλλήλων
Θετικές δράσεις υπέρ του 5-7% του συνόλου των ανέργων γυναικών
Λειτουργία 370 δομών προώθησης ίσων ευκαιριών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και για άτομα με ειδικές αναπηρίες – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ καθώς και Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας).Πηγή: www.3kps.gr


 


Επέκταση της Γ Φάσης για την Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (Κωδικός ΟΠΣ 110800)

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης  λειτουργεί  στο  Μαρούσι και  αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί περίπου 100 άτομα.   Η λειτουργία της εποπτεύεται από το 3ο Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Αμαρουσίου, σε θέματα όπως υπόδειξη των ηλικιωμένων και των ανήμπορων ατόμων, καθορισμό των αναγκών τους καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι  υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας είναι η κατ’ οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική στήριξη και η συμβουλευτική, η οικιακή φροντίδα κλπ.
Η Μονάδα απασχολεί  έξι (6)  άτομα των εξής ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4

 
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση με κωδικό πράξης 110800 και συγχρηματοδοτείται κατά 55% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επιστροφή