Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Στρατηγικοί Στόχοι

Κυρίαρχος στόχος του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” 2000-2006 ήταν η προώθηση της απασχόλησης και η άμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της ανεργίας, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας με παράλληλη μείωση της ανεργίας ορισμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού, οι οποίες συντελούν κατά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανεργίας της Χώρας. Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετούν οι γενικοί (στρατηγικοί) στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στα εξής:

 

Πρόληψη της ανεργίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
Βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους 6 Άξονες Προτεραιότητας και στα 19 Μέτρα του Προγράμματος.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
 
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Λειτουργία 119 δομών απασχόλησης (80 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση και 39 Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης) που θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στο σύνολο των αναζητούντων εργασία.
Προσφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (100%) μίας ευκαιρίας για κατάρτιση ή για απασχόληση μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (από το δίκτυο των ΚΠΑ/ ΔΥΑ) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων διαμορφώνεται σε 85% για το 2006.
Προώθηση ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση στο 8-10% των εγγεγραμμένων ανέργων
Εξυπηρέτηση 40.000 ατόμων ευπαθών ομάδων από ειδικές δομές (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ΚΕΣΥΥ)
Παροχή κατάρτισης ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 32.000 ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το τέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 33.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ
Δημιουργία 45.000 νέων επιχειρήσεων
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 38.000 αυτοαπασχολουμένων
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 135.000 δημόσιων υπαλλήλων
Θετικές δράσεις υπέρ του 5-7% του συνόλου των ανέργων γυναικών
Λειτουργία 370 δομών προώθησης ίσων ευκαιριών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και για άτομα με ειδικές αναπηρίες – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ καθώς και Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας).Πηγή: www.3kps.gr