Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Θησέας

Εφαλτήριο για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας αποτελεί η βελτίωση της οργανωτικής και διαχειριστικής δομής των Ο.Τ.Α.
Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας», επιδιώκοντας να συμβάλλει στην προαγωγή των Ο.Τ.Α. σε αποτελεσματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Οι Ο.Τ.Α. τόσο στην περιφέρεια, όσο και στα αστικά κέντρα, έχοντας τις δυνατότητες να αναπτύξουν καινοτόμες τοπικές δράσεις, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα «Θησέας» αναγνωρίζοντας τους Ο.Τ.Α. ως το κρίσιμο επίπεδο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, τους διευκολύνει αφ’ ενός να φέρουν σε πέρας παραδοσιακά έργα που κάθε δήμος ή κοινότητα θέτει ως προτεραιότητα στις αρμοδιότητές του, αφ’ ετέρου να υλοποιήσουν ουσιαστικά έργα ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών με έμφαση στις διαδημοτικές συνεργασίες και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.
Καθορίζοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προγράμματα δράσης, το Πρόγραμμα «Θησέας» δίνει την ευκαιρία στους Ο.Τ.Α. να αναδείξουν την αναπτυξιακή τους δυναμική, προτάσσοντας το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:
 
Η συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε
Η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών
Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων
Η προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών
Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού
Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα


Πηγή: Iστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Θησέας


Μελετη Βελτίωσης των Οικονομικών του Δήμου Αμαρουσίου

Το έργο (κωδικός Θησέα 27824) αφορά την σύνταξη μίας μελέτης που θα περιέχει:

Τον καθορισμό πυλώνων (αρχών) δημοτικής πολιτικής (ανταποδοτικότητα, συμπληρωματικότητα, διεύρυνση εσόδων, βελτίωση υπηρεσιών κλπ)
Τον καθορισμό πλαισίου πολιτικής για τα ποσοστά συμμετοχής κάθε φορέα (δήμος, δημόσιο, ιδιώτης) ανά υπηρεσία.
Την κατάρτιση μεθοδολογίας κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
Την  εξαγωγή κριτηρίων για το καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής ανά υπηρεσία.
Τον προσδιορισμό της βαρύτητας των υπηρεσιών ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών της τοπικής κοινωνίας
Την  δημιουργία λογισμικού και βάσης δεδομένων για τη τεκμηρίωση σχετικών αποφάσεων
Την διερεύνηση του κόστους ομοειδών υπηρεσιών που παρέχονται από διάφορους φορείς (άλλοι δήμοι, δημόσιο, ιδιώτες)
Τον προσδιορισμός νέων πιθανών μορφών εσόδου
Την επιμόρφωση του προσωπικού για την κατανόηση των επιλογών που θα γίνουν
Την μελέτη κόστους – οφέλους.

Επιστροφή