Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Θησέας

Εφαλτήριο για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας αποτελεί η βελτίωση της οργανωτικής και διαχειριστικής δομής των Ο.Τ.Α.
Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας», επιδιώκοντας να συμβάλλει στην προαγωγή των Ο.Τ.Α. σε αποτελεσματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Οι Ο.Τ.Α. τόσο στην περιφέρεια, όσο και στα αστικά κέντρα, έχοντας τις δυνατότητες να αναπτύξουν καινοτόμες τοπικές δράσεις, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα «Θησέας» αναγνωρίζοντας τους Ο.Τ.Α. ως το κρίσιμο επίπεδο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, τους διευκολύνει αφ’ ενός να φέρουν σε πέρας παραδοσιακά έργα που κάθε δήμος ή κοινότητα θέτει ως προτεραιότητα στις αρμοδιότητές του, αφ’ ετέρου να υλοποιήσουν ουσιαστικά έργα ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών με έμφαση στις διαδημοτικές συνεργασίες και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.
Καθορίζοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προγράμματα δράσης, το Πρόγραμμα «Θησέας» δίνει την ευκαιρία στους Ο.Τ.Α. να αναδείξουν την αναπτυξιακή τους δυναμική, προτάσσοντας το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:
 
Η συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε
Η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών
Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων
Η προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών
Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού
Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα


Πηγή: Iστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Θησέας


Υδραυλικές - Γεολογικές Μελέτες και Τοπογράφηση Ρέματος Σαπφούς

Το έργο (κωδικός Θησέα 31094) αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την τοπογράφηση, γεωλογική μελέτη, υδραυλική μελέτη και μελέτη οδικών προσβάσεων στο ρέμα Σαπφούς.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύνταξη των παρακάτω μελετών:

Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος, σε κλίμακα 1:500.
Μελέτη Υδρολογίας.
Μελέτη υδραυλικού ελέγχου επάρκειας, στο σύνολο του μήκους του ρέματος. Προσδιορισμός επάρκειας υφιστάμενων διατομών.
Μελέτη οριοθέτησης - επανοριοθέτησης του ρέματος, κατά τα τμήματα.
Περιβαλλοντική Θεώρηση Μελέτης Οριοθέτησης.
Τοπογραφική αποτύπωση των τμημάτων του ρέματος στα οποία εμφανίζεται ανεπάρκεια υφιστάμενων διατομών, σε κλίμακα 1:200.
Αναγνωριστική Μελέτη τμηματικών οδικών προσβάσεων
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τμηματικών οδικών προσβάσεων.
Προμελέτη τμηματικών οδικών προσβάσεων
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τμηματικών οδικών προσβάσεων.
Οριστική Μελέτη τμηματικών οδικών προσβάσεων
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών εκτός Ε.Ρ.Σ.,  παρακείμενα των οριογραμμών του ρέματος.
Προκαταρκτική Μελέτη Έργων Διευθέτησης
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Διευθέτησης.
Προμελέτη Έργων Διευθέτησης
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Διευθέτησης.
Oριστική Μελέτη Έργων Διευθέτησης
Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Διευθέτησης
Μελέτη σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ

Επιστροφή