Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Θησέας

Εφαλτήριο για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας αποτελεί η βελτίωση της οργανωτικής και διαχειριστικής δομής των Ο.Τ.Α.
Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας», επιδιώκοντας να συμβάλλει στην προαγωγή των Ο.Τ.Α. σε αποτελεσματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Οι Ο.Τ.Α. τόσο στην περιφέρεια, όσο και στα αστικά κέντρα, έχοντας τις δυνατότητες να αναπτύξουν καινοτόμες τοπικές δράσεις, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα «Θησέας» αναγνωρίζοντας τους Ο.Τ.Α. ως το κρίσιμο επίπεδο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, τους διευκολύνει αφ’ ενός να φέρουν σε πέρας παραδοσιακά έργα που κάθε δήμος ή κοινότητα θέτει ως προτεραιότητα στις αρμοδιότητές του, αφ’ ετέρου να υλοποιήσουν ουσιαστικά έργα ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών με έμφαση στις διαδημοτικές συνεργασίες και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.
Καθορίζοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προγράμματα δράσης, το Πρόγραμμα «Θησέας» δίνει την ευκαιρία στους Ο.Τ.Α. να αναδείξουν την αναπτυξιακή τους δυναμική, προτάσσοντας το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:
 
Η συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε
Η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών
Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων
Η προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών
Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού
Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα


Πηγή: Iστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Θησέας


Ανάπτυξη Συστήματος για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Κριτηρίων της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 και η Ενσωμάτωσή του στο Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000

Το έργο (κωδικός Θησέα 27821) περιλαμβάνει:

1. Την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος το οποίο θα καλύψει τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αμαρουσίου ως τελικός δικαιούχος για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων  για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τα κριτήρια (ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/4-5-2007 του ΥΠΟΙΟ)  αφορούν:

το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας,
την οργανωτική δομή και στελέχωση,
την ύπαρξη διαδικασιών λειτουργίας και  εσωτερικού ελέγχου και η ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 την υλικοτεχνική υποδομή.

2. Την παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης έργων  που θα παρέχει :

Εύκολη προσβασιμότητα σε πληροφορίες που αφορούν την πορεία των έργων
Έγκαιρη πληροφόρηση
Δυνατότητα άμεσης τροποποίησης και επεξεργασίας στοιχείων
Δυνατότητα άμεσου ελέγχου και παρακολούθησης των στοιχείων

3. Την εκπαίδευση του αρμόδιου Στελεχιακού δυναμικού του Δήμου, θεωρητική και πρακτική προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρισθεί το συγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας μετά την λήξη του Έργου.

Επιστροφή