Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 • ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στόχος  του προγράμματος ΠΕΡΙΚΛΗΣ είναι η έρευνα και η ανάπτυξη μιας μοναδικής κινητής πλατφόρμας διακυβέρνησης. Η κινητή πλατφόρμα θα στηριχτεί στις κινητές τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων, με στόχο να συγκεντρώσει τις υπάρχουσες κοινότητες των σημαντικότερων υπηρεσιών δικτύωσης και τις φέρει κοντά μέσω της κινητής τηλεφωνίας.,Οι υπηρεσίες πού οι χρήστες της πλατφόρμας θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν στηριζόμενοι στις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα:

  • Οι χρήστες θα μπορούν να ανεβάσουν γεω-τοποθετημένες αναφόρες (κείμενο, φωνή, εικόνες ή βίντεο) για συμβάντα, έκτακτα περιστατικά και εκδηλώσεις  πού συμβαίνουν  στην γειτονιά τους.
  • Οι χρήστες με βάση την τοποθεσία τους θα μπορούν εύκολα να ψάξουν αναφορές για άλλους πολίτες, την διοίκηση , γεγονότα, τις διαθέσιμες υπηρεσίες (εκδηλώσεις, κοντινότερες εγκαταστάσεις, μεταφορές,…), την κατάσταση των υπηρεσιών της πόλης στη γύρω περιοχή(κυκλοφορία, περιβαλλοντικές συνθήκες).
  • Οι χρήστες μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν άλλους χρήστες (πολίτες, ομάδες πολιτών, δημόσιες υπηρεσίες) με παρόμοια ενδιαφέροντα προκειμένου να δημιουργηθούν νέες εστίες πληροφοριών (π.χ. προώθηση μια ψηφοφορίας, μια συλλογή υπόγραφών, κ.λπ.)
  • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν υπηρεσίες βασιζόμενοι στα ίχνη δραστηριότητας άλλων χρηστών του συστήματος. Παραδείγματος χάριν, οι χρήστες αναγνωρίζουν άλλους χρήστες με παρόμοιο τρόπο μετακίνησης στην πόλη με σκοπό το μοίρασμα της  μεταφοράς, ή για να έρθουν σε επαφή επειδή έχουν επισκεφτεί παρόμοιες τοποθεσίες (εγκατεστημένοι μηχανισμοί θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της ιδιωτικότητας όπως εξηγείται παρακάτω).
  • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν νέες υπηρεσίες όπως η ανίχνευση μποτιλιαρίσματος βασιζόμενοι σε δεδομένα GPS που στέλνονται περιοδικά.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες για τη συλλογή της κοινής γνώμης και για να ενθαρρύνουν τους πολίτες  να συμμετέχουν σε πολιτικά θέματα που θα μπορούσαν να τους αφορούν. 
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να ανακτούν πληροφορίες σχετικά με  τη συμπεριφορά των πολιτών: π.χ. ανίχνευση τοποθεσίας συγκέντρωσης στις επείγουσες καταστάσεις, την ανίχνευση γειτονιών με μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικών με έκτακτα περιστατικά κ.λπ.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να εισάγουν στην πλατφόρμα συνεργασίας πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν (πχ την θέση ενός  δημόσιου μέσου μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.) και που μπορούν να τις συμβουλευτούν άμεσα οι πολίτες ή να χρησιμοποιηθούν για να συνθέσουν νέες υπηρεσίες.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες μεταδίδουν μηνύματα σε μια ομάδα χρηστών με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, ή σε μια ομάδα χρηστών που τοποθετούνται σε μια γεωγραφική περιοχή (παραδείγματος χάριν για θέματα έκτακτης ανάγκης)
  • Οι επιχειρήσεις εισάγουν γεω-τοποθετημένες πληροφορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. τρέχουσα κατάσταση οχημάτων ταξί με GPS ,δημοτικότητα  υπηρεσιών που προσφέρονται σε μια δεδομένη θέση, κ.λπ.)

Το έργο έχει ενταχθεί στη Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»-Πράξη Ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», με κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-72-948 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία ενός Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών  (Public Services’ Benchmarking, Design Monitoring & Evaluation Platform PSB-DMEP).
Το έργο αφορά:

  • στη συγκριτική ανάλυση (benchmarking) ομοειδών υπηρεσιών του δημόσιου φορέα που παρέχονται από οργανισμούς στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,
  • στο σχεδιασμό/ανασχεδιασμό των διαδικασιών που σχετίζονται με κάποια υπηρεσία, στη βελτιστοποίηση μέσω προσομοίωσης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της,
  • στην ενεργή συμμετοχή των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.α.) τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό όσο και για τη διαχρονική βελτίωση τους, με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
  • στην εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων για την αντιμετώπιση των αναγκών στοχοθεσίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στη Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»-Πράξη Ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», με κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-72-1061 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα