Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Energy Neighbourhoods 2

Energy Neighbourhoods 2 («Ενεργειακές Γειτονιές 2»)

  ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Intelligent Energy Europe
Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (IEE)
ΕΡΓΟ «Ενεργειακές Γειτονιές»

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη -Intelligent Energy Europe - είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Το Πρόγραμμα ΙΕΕ συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός του έργου 'Ενεργειακές Γειτονιές 2':  Στους γενικούς στόχους του έργου εντάσσεται η εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  με μόνη αλλαγή τις καθημερινές συνήθειες των νοικοκυριών. Το έργο αποτελεί ουσιαστικά ένα διαγωνισμό συνειδητοποίησης, ο οποίος φέρνει αντιμέτωπες τις Ελληνικές αλλά και τις υπόλοιπες 'Γειτονιές' από τις 15 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο Έργο για να διαπιστωθεί ποια θα επιτύχει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι να δημιουργηθούν 10-15 'Ενεργειακές Γειτονιές' σε κάθε συμμετέχουσα χώρα που θα έχουν ως στόχο να αποδείξουν ότι σε χρονικό διάστημα μόλις 4 μηνών είναι δυνατόν να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας για θέρμανση) κατά τουλάχιστον 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, απλώς και μόνο μέσω της αλλαγής στη συμπεριφορά.

Οι 'Ενεργειακές Γειτονιές' στην ουσία δύναται να είναι μικρές ομάδες, κατά προτίμηση ήδη υφιστάμενες, υπό την έννοια ότι τα μέλη της ομάδας θα γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους ώστε να είναι καλύτερη η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των νοικοκυριών της ομάδας. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι: αθλητικοί σύλλογοι, πνευματικοί σύλλογοι, τάξεις σχολείων, σύλλογοι γονέων, σύλλογοι αποφοίτων, βιοκλιματικές γειτονιές, θεατρικές ομάδες κλπ, χωρίς να αποκλείονται και οι πραγματικοί γείτονες. Σε κάθε περίπτωση, κάθε 'Γειτονιά' θα πρέπει να αποτελείται από 5 έως 12 νοικοκυριά, με προτίμηση όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για 2 διαδοχικά έτη: από την 1η Δεκεμβρίου 2011 έως την 31η Μαρτίου 2012 και θα επαναληφθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2012 έως την 31η Μαρτίου 2013. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων παρακολούθησης όλοι όσοι επιτύχουν μία εξοικονόμηση της τάξης του 9% τουλάχιστον θα λάβουν ένα βραβείο, ενώ όσοι δεν καταφέρουν να προσεγγίσουν αυτό τον ποσοτικό στόχο θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής.

Το Έργο 'Ενεργειακές Γειτονιές 2' υλοποιείται από το Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), αποτελεί τη συνεχεία του βραβευμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έργου του προγράμματος ΙΕΕ με τίτλο 'Energy Neiighborhoods', έχει ξεκινήσει από την 26η  Απριλίου 2011 και θα λήξει την 26η Σεπτεμβρίου 2013, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Ευφυής Ενέργεια στην Ευρώπη'.

Website: http://www.energyneighbourhoods.eu/el

Επιστροφή