Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Recycling@Home
Recycling@Home (Recycling@Home - Development and demonstration of an ecological, innovative system for in house waste recycling) – 'Ανακύκλωση στο Σπίτι - Ανάπτυξη και Παρουσίαση ενός Οικολογικού, Καινοτόμου Συστήματος για την Οικιακή Ανακύκλωση Αποβλήτων'
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE +

ΕΡΓΟ Recycling@Home

 

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ συνιστά βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος LIFE. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή του στην ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από το εργαλείο αυτό η E,E χρηματοδοτεί μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη – μέλη κα συγκεκριμένα καινοτόμα έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης, που σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους, την υλοποίηση «πράσινων» τεχνολογιών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Σκοπός του έργου Recycling@Home:  Στους γενικούς στόχους του έργου εντάσσεται η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων και κατ' επέκταση των φυσικών πόρων γενικότερα, μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης και επανάχρησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοικοκυριά. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου οικολογικού συστήματος χωριστής συλλογής και συμπίεσης του όγκου των ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων (κυρίως από μέταλλο, πλαστικό και χαρτί) με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Κατά αυτό το τρόπο, ενθαρρύνεται η ανακύκλωση στο σπίτι ενώ παράλληλα προωθείται μια πρωτοβουλία ελαχιστοποίησης του όγκου των οικιακών ανακυκλώσιμων σκουπιδιών μέσα από την αλλαγή της νοοτροπίας και των καθημερινών συνηθειών των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, νοικοκυριά των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας – Ειδυλλίας θα επιλεγούν, μέσα από μια διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, να συμμετάσχουν, για τουλάχιστον 8 μήνες, στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας ενός καινοτόμου «οικιακού ανακυκλωτή» στο σπίτι τους, που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του έργου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει ως συντονιστής του έργου με την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ενώ το λοιπό εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήμο Μάνδας-Ειδυλλίας και την Envireco Συμβουλευτική Α.Ε. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+2011 – ʼξονας 'Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση', έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και θα έχει συνολική διάρκεια 33 μήνες.

Website: http://www.RecyclingatHome.eu/

Επιστροφή