Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
CASCADE

CASCADE (Cascade - Cities Exchanging on Local Energy Leadership) – “Οι Πόλεις ανταλλάσσουν Τεχνογνωσία για Τοπική Βιώσιμη Πολιτική σε θέματα Ενέργειας”

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Intelligent Energy Europe

Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (IEE)

ΕΡΓΟ

CASCADE

 

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη -Intelligent Energy Europe – είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Το Πρόγραμμα ΙΕΕ συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός του έργου CASCADE:  Ο σχεδιασμό και η υλοποίηση ενός προγράμματος ευρείας δικτύωσης για την προώθηση και τη σωστή εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του δικτύου Eurocities και των μελών του για μια διευρυμένη διακρατική συνεργασία που θα οδηγήσει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων πόλεων και τέλος η σωστή καθοδήγηση των τοπικών φορέων σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε δημόσια κτήρια, μεταφορές, ανανεώσιμη ενέργεια, αστικό σχεδιασμό, εφαρμοσμένες τεχνολογίες.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι 18 σημαντικές πόλεις από 11 κράτη-μέλη, , οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά 10 εκ. κατοίκους. Εκ μέρους του Δήμου συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανέρχεται στο 72% του εγκεκριμένου προβλεπόμενου προϋπολογισμού. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 36 μήνες, εφαρμόζεται από την 1/6/2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/05/2014

Website: http://www.cascadecities.eu/

Επιστροφή