Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
PBA - Partnership Building Activity in Youth Democracy Projects for Culture
PBA (Partnership Building Activity in Youth Democracy Projects for Culture – «Δραστηριότητα Δημιουργίας Συνεταιρισμού σε Προγράμματα Νεανικής Πολιτιστικής Δημοκρατίας»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUTH IN ACTION

ΕΡΓΟ PBA

 

Σκοπός του προγράμματος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της δια βίου μάθησης, της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, την κινητικότητα και τη δέσμευση των Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των νέων. Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, τη μη τυπική μάθηση και το διαπολιτισμικό διάλογο, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρό τους.

Σκοπός του έργου: Το έργο αφορά σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την νεολαία. Ο διαχειριστής του έργου είναι ο Δήμος Osmangazi της Τουρκίας. Στο έργο συμμετέχουν 15 πόλεις και το Μαρούσι συμμετέχει με την ΔΕΤΔΑ. Τον κάθε οργανισμό θα εκπροσωπήσουν 2 άτομα και στόχος είναι να μπουν οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες και κοινές προτάσεις στον τομέα της Νεολαίας.

 

Επιστροφή