Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Urb-Health
Urb-Health network for ‘Building Healthy Communities’ («Αστικό δίκτυο υγείας για τη δημιουργία υγιεινών κοινωνιών»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT II - The Urban Development Network
Programme 2007-2013

ΕΡΓΟ BUILDING HEALTHY COMMUNITIES

 

Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT βοηθά στην ενδυνάμωση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων και της κεφαλαιοποίησης-διασποράς των γνώσεων σε όλα τα θέματα σχετικά με την αειφόρο αστική ανάπτυξη. 

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου οίνε η δημιουργία ενός δικτύου πόλεων το οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον 6 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα συμμετάσχουν σε ένα διακρατικό πρόγραμμα ανταλλαγής για τη μεταφορά πολιτικής, σχεδιασμού και πρακτικής πολιτικών αστικής υγείας και για τη δημιουργία ικανοτήτων για την επαγγελματική ανάπτυξη στον τομέα της αστικής υγείας.

Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου ως εταίρος. Η πρώτη φάση του έργου διάρκεσε 6 μήνες ξεκινώντας από τις 21/04/2008 και ολοκληρώθηκε στις 21/11/2008, ενώ η δεύτερη φάση του έργου ξεκίνησε στις 21/11/2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21/04/2011.

Website: http://urbact.eu/thematik-poles/social-inclusion/thematic-netwotks/

 

Επιστροφή