Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
IDEMS
IDEMS: (Integration & Development of Environmental Management Systems - «Ενσωμάτωση και ανάπτυξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

ΕΡΓΟ IDEMS

 

Σκοπός του προγράμματος: «Προστασία, διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος για τις παρούσες και μεταγενέστερες γενιές προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη». Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οριοθετεί νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες και διασφαλίζει την εφαρμογή των ήδη εγκεκριμένων πρακτικών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η ενοποίηση τριών περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης και πιο συγκεκριμένα του EMAS – Eco-Management and Audit Scheme-, του ecoBudget και τέλος του CLEAR - City and Local Environmental Accounting and Reporting. Επιλεγμένες υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΜΑS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη εφαρμόσει τον «οικολογικό προϋπολογισμό» (ecoBudget) ο οποίος είναι βασισμένος σε περιβαλλοντικούς δείκτες και σκοπός του είναι να διατηρείται η κατανάλωση φυσικών πόρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό.

Στο έργο συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 37 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/10/2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/05/2009.

Website: http://www.idems.it/en/

 

Επιστροφή