Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
PEPESEC
PEPESEC (Partnership Energy Planning as a tool for realizing European Sustainable Energy Communities – “Συνεταιρισμός ενεργειακού σχεδιασμού ως εργαλείο για την πραγματοποίηση της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ενεργειακής Βιωσιμότητας”)
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Intelligent Energy Europe

ΕΡΓΟ PEPESEC

 

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά.

Σκοπός του έργου PEPESEC: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών ενεργειακού σχεδιασμού για την πραγματοποίηση της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ενεργειακής Βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει τον προσδιορισμό νέων και καινοτόμων στρατηγικών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας και καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για την περαιτέρω εξάπλωση της αγοράς ενέργειας και του ανταγωνισμού.

Στο έργο συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 30 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/12/2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30/06/2010


Website: http://pepesec.manchesterdda.com/

Επιστροφή