Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Πολιτογράφηση


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης;
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας και αφορούν τόσο τους ομογενείς αλλοδαπούς (Κύπριους, ομογενείς απο την Αλβανία, Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, άλλους έλληνες της διασποράς κλπ.) όσο και τους αλλογενείς αλλοδαπούς, είναι οι εξής:

 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης
 • Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του απο την χώρα
 • Να μην έχει καταδικασθεί (αρθ.58 παρ.1)

Για τους αλλογενείς αλλοδαπούς καθορίζονται επιπλέον προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Οι αλλογενείς αλλοδαποί πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη κατά την τελευταία δωδεκαετία
 • Για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή ανιθαγενείς απαιτείται πενταετής διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία
 •  Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννήθηκε και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα και για όσους είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων στην ιθαγένεια και την εθνικότητα σωρευτικά, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει μαζί τους φυσικά τέκνα απαιτείται τριετής διαμονή στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πολιτογράφηση;
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής
 •  Πιστοποιητικό γέννησης με την ένδειξη APPOSTILE στο πρωτότυπο για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης
     - Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές αρχές στην αλλοδαπή ή από την προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης.
  Όσο αφορά τα πιστοποιητικά ομογενών υπηκόων Αλβανίας θα γίνονται δεκτά μόνο με επικύρωση από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία και μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν μεταφραστεί από Δικηγόρους θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.
    - Τα πιστοποιητικά γέννησης θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο
    - Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης θα προσκομίσει την απόφαση χορήγησης πολιτικού ασύλου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν δεν υπάρχει δήλωση τότε θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην εφορία
 • Παράβολο 1.467,35ευρώ που θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο (εκτός ομογενών)
 • Δύο Έλληνες πολίτες ως μάρτυρες με την ταυτότητά τους

Άλλες περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας

 • Από Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γάμου της με αλλοδαπό.
 • Από τέκνο Ελληνίδας, κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου, που γεννήθηκε πριν την 8/5/1984. 
 • Από τέκνο Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας που γεννήθηκε πριν την ισχύ του Ν. 1250/1982 (δηλ. Την 18-7-1982).


Για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν ακολουθείται η διαδικασία πολιτογράφησης αλλά δηλώνεται η βούληση προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στον Έλληνα Πρόξενο της Ελληνικής Προξενικής Αρχής τους τόπου κατοικίας ή διαμονής.

 

       
   
 

Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα